Privacybeleid verwerking persoonsgegevens kandidaten

Wij zijn blij dat je geïnteresseerd bent in de mogelijkheid om te werken bij Flexible Human Services in Nederland. Flexible Human Services BV en daaraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Flexibele Human Services”) zetten zich in voor de bescherming van de privacy en veiligheid van jouw persoonsgegevens.

1. Wat is het doel van dit document?

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Flexible Human Services jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer je gebruik maakt van één van de websites van Flexible Human Services en andere aan werk gerelateerde websites van Flexible Human Services waarnaar op deze websites een link is opgenomen (dit alles samen noemen we de “Website”), wanneer je je cv indient, inzending van of gerelateerde materialen aan Flexible Human Services via andere kanalen, zoals carrièrebeurzen of e-mail, alsook wanneer je op andere wijze onderzoek doet naar werken bij Flexible Human Services of solliciteert naar een baan bij Flexible Human Services, in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG“), en alle andere toepasselijke lokale wetten inzake gegevensbescherming (samen genoemd de “Verordeningen gegevensbescherming“).

Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest, zodat je weet hoe en waarom Flexible Human Services jouw persoonlijke informatie gebruikt en wat jouw rechten zijn op grond van de Verordeningen gegevensbescherming. Flexible Human Services is de gegevensbeheerder op het gebied van de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de Website en de bijbehorende databanken en back-endsystemen die worden gebruikt om je kandidaat profiel te beheren en te onderhouden. Dit betekent dat Flexible Human Services verantwoordelijk is voor het bepalen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in deze systemen. Indien je solliciteert naar een baan bij een ander bedrijf van Flexible Human Services, of als je via een sollicitatie met een ander bedrijf van Flexible Human Services in contact komt, worden jouw gegevens ook verwerkt door dit andere bedrijf, dat optreedt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens, die in het kader van jouw sollicitatie en werving worden verwerkt. Zie paragraaf 12 hieronder, voor meer informatie over Verwerkingsverantwoordelijke(n), de bedrijven in de Flexible Human Services organisatie die optreden als gezamenlijk Verwerkingsverantwoordelijke en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.

Websites Flexible Human Services

www.fhs.jobs
www.portal.fhs.jobs

2. Grondbeginselen inzake gegevensbescherming

Flexible Human Services zal de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven, wat betekent dat jouw gegevens:

 • op een eerlijke en transparante manier gebruikt zullen worden in overeenstemming met wetgeving,
 • alleen worden verzameld voor belangrijke doeleinden die Flexible Human Services duidelijk aan de gebruiker heeft toegelicht, gegevens worden niet gebruikt op een wijze die in strijd is met deze doeleinden,
 • naar behoren zullen worden gebruikt voor de doeleinden die Flexible Human Services kenbaar heeft gemaakt en gebruik uitsluitend tot deze doeleinden zal worden beperkt,
 • nauwkeurig en up-to-date zullen zijn,
 • alleen worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarover Flexible Human Services de gebruiker heeft geïnformeerd,
 • worden bewaard op een veilige manier.

3. Op welke manier worden persoonlijke gegevens van gebruikers verzameld

Flexible Human Services verzamelt persoonlijke gegevens van kandidaten via de volgende bronnen:

 • via jou, de gebruiker van de Website en/of kandidaat, via de Website of via andere kanalen die u gebruikt om materiaal voor sollicitatie in te dienen (bijv. per e-mail of carrièrebeurzen),
 • via derden, zoals bijvoorbeeld wervingsbureaus en je referenties,
 • publiek beschikbare bronnen (bijv. zakelijke sociale netwerken).

4. Het soort informatie dat Flexible Human Services over jou bewaart

In het kader van je sollicitatie zal Flexible Human Services de volgende soorten persoonsgegevens van jou verzamelen, opslaan en gebruiken (“Persoonsgegevens“):

▪ Informatie met betrekking tot jouw gebruik van de Website, zoals:

 • Je IP-adres,
 • je navigatiegegevens op de Website,
 • informatie over de browser en apparaat van de gebruiker,
 • informatie verzameld met behulp van cookies, pixeltags en andere technologieën,
 • informatie over de locatie bepaald door het IP-adres van de gebruiker of andere technologieën voor geolocatie,
 • informatie die de gebruiker aan ons verstrekt via de Website,

▪ je cv, inclusief informatie die wij aan de hand van je cv verzamelen,

 • Je sollicitatie bij Flexible Human Services en andere informatie die je in verband met jouw sollicitatie verstrekt, alsmede informatie die je aan Flexible Human Services verstrekt als inhoud van je sollicitatie, cv en motivatiebrief, waaronder je naam en achternaam, titel, adres, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres, geboortedatum, geslacht, arbeidsverleden, vaardigheden en kwalificaties,
 • alle informatie (inclusief resultaten van enquêtes of tests) die je verstrekt tijdens het solliciteren, werving, sollicitatiegesprek of in dienst nemen of tewerkstelling,
 • openbaar beschikbare informatie over jou op zakelijke sociale netwerksites (zoals LinkedIn of Indeed).

Afhankelijk van de rechtssituatie van de gebruiker kunnen wij bepaalde speciale typen persoonsgegevens verzamelen, waaronder ras/etnische afkomst of handicap, zoals hieronder beschreven onder “Speciale categorieën van persoonsgegevens”.

Wij vragen ook tijdens de sollicitatie procedure naar jouw nationaliteit. Dit om twee redenen:

 • Dit om er zeker van te zijn dat je uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) komt, anders kunnen wij jou niet aannemen.
 • Voor jouw welzijn. Hierdoor kunnen wij er rekening mee houden bij het zoeken naar een passende baan. Door werk en huisvesting aan te bieden waar ook landgenoten werken en wonen. Dit gaat eenzaamheid tegen.

5. Doeleinden en rechtsgrondslag van gegevensverwerking

Verzamelde persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker zullen worden gebruikt voor:

5.1 gebruik van functies aangeboden op de Website.

We geven je toegang tot de door de Website aangeboden functies, waaronder de mogelijkheid om vacatures te bekijken en erop te solliciteren, banen te zoeken en aanbevelingen te ontvangen die jou kunnen interesseren, meer over Flexible Human Services te weten te komen en de Website te bedienen en erdoor te navigeren. Flexible Human Services zal je persoonsgegevens verwerken op basis van zijn gerechtvaardigde belang bij het in stand houden en verbeteren van de functionaliteit van de Website, de gebruikerservaring van interacties en de doeltreffendheid van het personeelsprogramma van Flexible Human Services, dat op passende wijze zal worden afgestemd op jouw belangen.

5.2 het aanmaken van een account en het solliciteren naar een baan bij Flexible Human Services.

Wij beoordelen je vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor de baan en functie waarvoor je solliciteert door je account aan te maken en je kandidaatprofiel in te vullen. Wij kunnen deels jouw kandidaatprofiel vooraf invullen, gebruikmakend van gegevens uit je ingestuurde cv. Wij verwerken je Persoonsgegevens om te besluiten of wij contact met je opnemen, je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of andere stappen te ondernemen op het gebied van werving en tewerkstelling. Indien wij besluiten jouw sollicitatie verder in overweging te nemen of je een functie aan te bieden, is het mogelijk dat we je vervolgberichten sturen en referenties verzamelen alvorens je aanstelling te bevestigen. Ongeacht eventuele wettelijke verplichtingen zal Flexible Human Services voor de bovengenoemde doeleinden jouw Persoonsgegevens verwerken op basis van de op jouw verzoek aanvaarde toestemming ten tijde van het aanmaken van je account en/of het indienen van je sollicitatie of CV voor een functie (d.w.z. het jouw verzoek ondernemen van stappen die nodig zijn om een potentiële arbeidsovereenkomst met jou te overwegen of aan te gaan). Het niet verstrekken van persoonlijke informatie voor deze doeleinden kan ertoe leiden dat Flexible Human Services je sollicitatie niet in behandeling kan nemen of je geen werkaanbiedingen kan doen.

5.3 de identificatie van de meest geschikte kandidaten en vakmensen voor de gegeven vacature.

We gebruiken geautomatiseerde of op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen voor de analyse van door ons verzamelde persoonlijke gegevens van kandidaten en andere vakmensen alsook het nemen van beslissingen op basis van die gegevens. Deze technologie is bedoeld om de tijd die nodig is om te bepalen of kandidaten geschikt zijn voor de aangeboden functies, aanzienlijk te verkorten. Dit soort geautomatiseerde verwerkingen voeren we uit om recruiters te helpen profielen van kandidaten/vakmensen te matchen met vacatures door de meest geschikte profielen voor te stellen; op deze manier zijn beslissingen niet uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Flexible Human Services zal jouw Persoonlijke Gegevens verwerken op basis van haar gerechtvaardigd belang om de effectiviteit van haar HR-processen te verbeteren en te vergroten. Het niet verstrekken van Persoonlijke Gegevens voor deze doeleinden kan ertoe leiden dat Flexible Human Services niet in staat zal zijn geschikte functies voor jou te vinden of je een werkaanbod te doen.

5.4  je op de hoogte te houden van openstaande vacatures die bij je profiel passen.

We sturen je e-mails om je op de hoogte te houden van vacatures die voor jou interessant kunnen zijn op basis van je kandidaatprofiel. Flexible Human Services zal je Persoonlijke Gegevens voor dit doel verwerken, op basis van jouw toestemming en jij kunt je voor deze dienst op ieder moment afmelden. Het niet verstrekken van je Persoonlijke Gegevens leidt ertoe dat je geen informatie zal ontvangen over nieuwe vacatures bij Flexible Human Services

5.5 andere activiteiten die verband houden met recruitment en (indien je een functie wordt aangeboden) tewerkstelling.

We beoordelen je vaardigheden, kwalificaties en interesses in relatie tot onze huidige mogelijkheden; we verzamelen openbare informatie die over jou beschikbaar is op sociale media (bijv. LinkedIn en andere soortgelijke websites); we verifiëren je gegevens en controleren je referenties of we voeren een achtergrondscreening uit (indien toegestaan), op het moment dat je een baan wordt aangeboden; op verzoek ondersteunen we je bij immigratie- of vergunningskwesties; ook voeren we andere activiteiten uit die verband houden met wervingsprocessen of (indien je een functie wordt aangeboden) tewerkstelling. Flexible Human Services zal je Persoonlijke Gegevens verwerken op basis van jouw verzoek voorafgaand aan een arbeidscontract (d.w.z. het op jouw verzoek nemen van de noodzakelijke stappen om een potentiële arbeidsovereenkomst te beoordelen of aan te gaan), alsook het op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze HR-processen doeltreffender te maken. Het niet verstrekken van Persoonlijke Gegevens voor deze doeleinden kan ertoe leiden dat Flexible Human Services je sollicitatie niet in behandeling kan nemen of je geen aanbod voor tewerkstelling kan doen.

Flexible Human Services kan ook Persoonsgegevens verwerken indien zij dit noodzakelijk acht: (1) als we vaststellen dat er een overtreding heeft plaatsgevonden, om onze rechten af te dwingen, of om een contract uit te voeren; (2) als we vaststellen dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het identificeren, contact opnemen of het nemen van juridische stappen op het gebied van de rechten en het eigendom van Flexible Human Services of zijn partnerondernemingen; (3) om onze rechten af te dwingen of om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot onze systemen of ander misbruik van onze diensten, producten of andere diensten; (4) om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen en dagvaardingen, of soortgelijke informatieverzoeken vanuit de overheid; (5) om de veiligheid van de gebruiker en van anderen te waarborgen; en (6) om te helpen bij de preventie van fraude of opsporingsactiviteiten, dit alles in het legitieme belang van de voortzetting van commerciële activiteiten en de bescherming van onze rechten.

6. Speciale categorieën van persoonsgegevens van de gebruiker

Afhankelijk van het rechtsgebied van de gebruiker en voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij ook bepaalde speciale categorieën van persoonsgegevens verzamelen (bijv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of conditie, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, handicap en invaliditeit, zwangerschap, het behoren tot een beschermde groep) indien deze door de gebruiker zijn verstrekt of openbaar gemaakt of uit het sollicitatiemateriaal kunnen worden afgeleid. Wij raden aan om geen Persoonlijke Gegevens te verstrekken die onder de bovengenoemde speciale categorieën vallen, tenzij dit noodzakelijk is om een specifiek doel te bereiken (in dat geval, zie hieronder). In rechtsgebieden waar wij bijzondere categorieën Persoonlijke Gegevens verzamelen en waar een grondslag voor verwerking vereist is, verwerken wij deze gegevens op basis van de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

In dit verband kunnen wij speciale categorieën Persoonlijke Gegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van tewerkstelling (bijv. om ervoor te zorgen dat Flexible Human Services de arbeidswetgeving inzake het tewerkstellen van gehandicapten naleeft, etc.), om te zorgen voor betekenisvol toezicht op en verslaglegging over gelijke kansen, om te zorgen dat aan andere toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten wordt voldaan.

Daarnaast kunnen wij specifieke categorieën Persoonlijke Gegevens verwerken om na te gaan of het nodig is redelijke aanpassingen tijdens het wervingsproces door te voeren, bijvoorbeeld of er aanpassingen nodig zijn om onze kandidaten in staat te stellen te solliciteren naar een baan bij Flexible Human Services, deel te nemen aan online/telefonische evaluaties, sollicitatiegesprekken/assessment centers bij te wonen en zich voor te bereiden om bij Flexible Human Services aan de slag te gaan (indien succesvol).

Voor zover het geldend recht dit toestaat, kan Flexible Human Services speciale categorieën Persoonlijke Gegevens verwerken ter bevordering van diversiteits- en integratiedoelstellingen. Dit kan inhouden dat uit het sollicitatiemateriaal het geslacht of het ras of de etnische achtergrond van een sollicitant wordt afgeleid.

▪ Om gebruikers te informeren over onze diensten; en
▪ Om je een aanbieding te doen;

 • Om je voor te stellen aan onze klanten.
 • andere ondernemingen van Flexible Human Services,
 • klanten van ondernemingen van Flexible Human Services (bedrijven, die gebruik maken van de dienstverlening van Flexible Human Services, bijv. bedrijven waarbij je zult gaan werken als je een baan aangeboden krijgt),
 • leveranciers (bijv. wervingsbureaus, IT-dienstverleners en andere dienstverleners),
 • personen die door jou als referentie zijn vermeld of personen die je voor een functie hebben aanbevolen,
 • andere bedrijven in verband met een fusie, verkoop, joint venture, overdracht, transfer of een andere dispositie van het geheel of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in samenhang met een faillissement of soortgelijke procedure),
 • instanties voor wetshandhaving of overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen en soortgelijke verzoeken.

7. Informatie over strafrechtelijke veroordelingen

Indien wij je een specifieke functie willen aanbieden, kunnen wij informatie over je strafblad verwerken indien dit wettelijk vereist is en/of voor zover de geldende wetgeving dit toestaat.

8. Het delen van gegevens

Flexible Human Services zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Flexible Human Services zal jouw persoonlijke gegevens alleen met derden delen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn, of als dat nodig is om onze diensten uit te voeren of onder de aandacht te brengen, bijv:

 • Om gebruikers te informeren over onze diensten; en
 • Om je een aanbieding te doen;
 • Om je voor te stellen aan onze klanten.

Met deze organisaties hebben wij (waar mogelijk en noodzakelijk) schriftelijke overeenkomsten gesloten met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken tot de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

De persoonlijke gegevens van een gebruiker kunnen op een “need-to-know”-basis worden gedeeld met andere partijen, zoals:

 • andere ondernemingen van Flexible Human Services,
 • klanten van ondernemingen van Flexible Human Services (bedrijven, die gebruik maken van de dienstverlening van Flexible Human Services Work Force, bijv. bedrijven waarbij je zult gaan werken als je een baan aangeboden krijgt),
 • leveranciers (bijv. wervingsbureaus, IT-dienstverleners en andere dienstverleners),
 • personen die door jou als referentie zijn vermeld of personen die je voor een functie hebben aanbevolen,
 • andere bedrijven in verband met een fusie, verkoop, joint venture, overdracht, transfer of een andere dispositie van het geheel of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in samenhang met een faillissement of soortgelijke procedure),
 • instanties voor wetshandhaving of overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen en soortgelijke verzoeken.

Elke overdracht van jouw persoonlijke gegevens buiten het lokale rechtsgebied zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder zullen in het kader van de verstrekking van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie (binnen of buiten Flexible Human Services om) dergelijke verstrekkingen onderworpen zijn aan de volgende passende beschermingsmaatregelen in overeenstemming met AVG:

a. wanneer de Europese Commissie een besluit heeft genomen waarbij een passend beschermingsniveau is vastgesteld; of

b. Flexible Human Services die jouw persoonlijke gegevens exporteert heeft voorzien of voorziet in adequate beschermingsmaatregelen, met inbegrip van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Ongeacht het bovenstaande gaan gegevensoverdrachten op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vergezeld van aanvullende organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van bescherming van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen.

9. Gegevensbeveiliging

Flexible Human Services hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of ander onrechtmatig gebruik van je persoonlijke gegevens te voorkomen. Waar nodig gebruiken wij versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Wij nemen ook de nodige maatregelen voor de fysieke en logistieke toegangsbeveiliging. De door Flexible Human Services genomen maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en zullen zo nodig worden gewijzigd of aangevuld om een afdoende beveiligingsniveau te handhaven.

10. Gegevensopslag

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer wij ons moeten houden aan wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen als het gaat om de persoonlijke gegevens die je in het kader van de arbeidsbemiddeling aan ons hebt verstrekt. Ten eerste kunt u ons altijd vragen de door u verstrekte gegevens te wissen. Doe je dit niet, dan bewaren wij je gegevens gedurende een periode van:

 • 1 maand na registratie, indien de gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens, uitsluitend met het oog op de vacature waarop is gesolliciteerd, waarvoor de gebruiker niet is aangenomen;
 • 1 jaar na registratie, indien de gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van de baan waarvoor hij/zij heeft gesolliciteerd en de baan aangeboden heeft gekregen;
 • 1 jaar na toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens voor toekomstige wervingsacties; tenzij de persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, zoals in het geval van fiscale gegevens of identiteitsdocumenten.

Als je hebt gesolliciteerd naar een personeelsfunctie (een vaste aanstelling binnen de Flexible Human Services organisatie zelf) en deze is afgewezen, bewaart Flexible Human Services een aantal basisgegevens. Wij doen dit op basis van ons gerechtvaardigd belang. Flexible Human Services bewaart deze gegevens om het wervingsproces in de toekomst te verbeteren. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 2 jaar na de beëindiging van de sollicitatieprocedure. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je ons vragen deze gegevens te wissen. Zie paragraaf 11 voor de wijze waarop je je recht op bezwaar tegen gegevensverwerking kunt uitoefenen. Alle andere persoonsgegevens worden 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens in toekomstige wervingsprocedures te gebruiken met als doel je persoonsgegevens te bewaren tot een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

11. Mailing na indiensttreding

Wij zullen je nadat je bij ons en dienst getreden bent e-mails sturen naar het door jouw opgegeven e-mail adres. Dit ten behoefte van ons onboarding traject.  Te allen tijden is het mogelijk uit te schrijven voor deze mailing.

12. Rechten van de gebruiker op grond van de verordeningen inzake gegevensbescherming

Voor zover de verordeningen inzake gegevensbescherming die in uw woonplaats van kracht zijn hierin voorzien, kun je het recht hebben om:

geïnformeerd te worden over de doeleinden en methoden van de verwerking van je persoonlijke gegevens
te verzoeken toegang te krijgen tot je Persoonlijke Gegevens (algemeen bekend als “verzoek om toegang tot gegevens”). Hiermee kun je een kopie van je Persoonlijke Gegevens ontvangen die Flexible Human Services over jou bezit
te verzoeken tot het updaten of corrigeren van onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens
bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonlijke Gegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, wanneer Flexible Human Services zich op legitieme belangen (of die van een derde partij) heeft beroepen. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om jouw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden
te verzoeken tot beperking van de verwerking van je Persoonlijke Gegevens. Op deze manier kun je Flexible Human Services vragen de verwerking van je Persoonlijke Gegevens stop te zetten, indien één van de in art. 17 van de AVG genoemde gronden van toepassing is
het ontvangen van de persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben en door jou zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen bruikbaar en machinaal leesbaar formaat, alsook het overdragen van dergelijke persoonlijke gegevens aan een andere gegevensbeheerder, in de gevallen en binnen de grenzen die zijn gespecificeerd in art. 20 van de AVG, indien van toepassing
te verzoeken tot verwijdering van je persoonlijke gegevens, indien één van de in art. 17 van de AVG genoemde gronden van toepassing is
▪ te allen tijde je toestemming in te kunnen trekken voor de verwerking van je Persoonlijke Gegevens en/of van bijzondere categorieën Persoonlijke Gegevens, ongeacht de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken
te allen tijde informatie te verkrijgen over derden, met wie de gegevens van de gebruiker zijn gedeeld.

U kunt deze rechten (alsook alle andere rechten waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet) uitoefenen door een e-mail te sturen naar de gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming. Zie volgende kopje.

Flexible Human Services kan de gebruiker om bepaalde informatie vragen ter bevestiging van zijn/haar identiteit en om de gebruiker rechten te verlenen voor toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). Dit is een volgende passende veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens niet kenbaar worden gemaakt aan personen die geen recht hebben op deze gegevens.

De gebruiker heeft ongeacht de administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn/haar gegevens in strijd is met de verordeningen inzake gegevensbescherming.

13. Contactgegevens van gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar s.guijt@fhs.jobs.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Flexible Human Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flexible Human Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via s.guijt@fhs.jobs

14. Herzien en updates

Wij herzien deze Privacyverklaring regelmatig. Wij kunnen deze Privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in onze privacyprocedures inzichtelijk te maken. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie op het gebied van onze privacyprocedures.